Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1899
15e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 15e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204211
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
201. "Vier kooplieden handelen in compagnie. A. geeft'
tot den handel 600 gulden meer dan B., deze 600 gl.l
meer dan C. en deze wêer 800 gl. meer dan D. Huna
geheele winst bedraagt 1380 gl., waarvan D. 240 gl. ont-
vangt. Hoeveel heeft A. ingelegd ?
202. Yier menschen koopen eene buitenplaats om te(
sloopen voor 3600 gl. 't Aandeel van A. daarin staatI
tot dat van B. als 3 : 4, en dat van B. tot dat van C.i
als 8 : 3, terwijl 't aandeel van D. '/ai bedraagt. D,i
evenwel verkoopt zijn aandeel met 300 gl. verlies aan de(
overigen, die 't te zamen koopen in dezelfde verhouding'
als hunne primitieve aandeelen. Zoo deze nu na 9 maan--
den 2856 gl. er aan gewonnen hebben; hoeveel komt A..
daarvan dan toe?
203. A. en B. koopen suiker. A. voor 371,25 gl. enj
B. tegen denzelfden prijs voor 708,125 gl. en ontvangti
daarvoor tweemaal zooveel als A., min 125 kilogram.
Hoeveel kilogram heeft A. gekocht?
204. Omtrent de compagnieschap van A., B. en C.
vindt men aangeteekend, dat A. '/4 van den inleg inbrengt,
B. 2500 K.G. koftie van 45 cents de K.G , en C. 2500 K.G.
thee. Indien er 25''/q gew onnen wordt, waarvan A. 500 gl.
ontvangt, vraagt men naar den prijs van 1 K.G. thee.
205. Een melkmeisje brengt melk naar de stad, eni
heeft hare beide koperen cilindervormige emmers vani
35 c.M. middellijn, ter hoogte van 4 d.M. met melk;
gevuld. Als zij voor den liter 6 cents krijgt; hoeveel be-
draagt dan hare geheele ontvangst?
206. Wanueer men op iedere K.G. van zekere waan
5% wint dan bedraagt de geheele winst 56,25 gl. In-
dien men voor iedere K.G. één cent meer had ontvangen,
zou de winst 15 proc. geweest zjjn. Hoeveel K.G. heeft'
de geheele partij bedragen en tegen hoeveel zou de kilo-
gram den eersten keer verkocht zijn?