Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
hoc onze gezondheid zelfs binnen eenige oogcnblikken
zeer onverwacht kan verdwijnen, en dc dood terstond
daarop kan volgen. Nadat zij zoo allengs ongeruster moet
worden, geeft gij in bedenking, dat zij misschien over
uwen neef, haren zoon volkomen gerust zal zijn, dewijl
zij van zijne ziekte zelfs niets kon weten, — en dan
volge iïet verhaal, hoe hij, met u aan den disch geze-
ten, eensklaps ongesteld werd, en niettegenstaande alle
geneeskundige hulp, voor altijd bezweek. Troost haar
tevens.
10. (icef aan uwen grootvader berigt, dat gij over
drie weken vacantie hebt, en hem dan volgens afspraak
gaarne eens voor eenige dagen wilt bezoeken, zoo hem
dit mogt passen, — dat gij van uwe ouders des te eer-
der verlof daartoe bekomt, omdat gij ter school tot eene
hooger' klasse bevorderd zijt. Verzoek hera, in iijds
daarop te antwoorden, en, zoo het niet mogt gelegen
komen, vooral des te spoediger, opdat gij tol datzelfde
doel aan uwen oom kunt schryven, die u ook onlangs
daartoe uitgenoodigd heeft.
11. Verzoek den lieer N., notaris te Amsterdam, die
onlangs reeds met uw^ vader er over sprak, om u op
zyn kantoor te nemen, u zoo mogelijk nog vóór den win-
ter dat genoegen te verschafleu, dewijl de reis anders
veel moeijelijker voor u zou zijn. Geef hem te kennen,
dat gij u, volgens zijnen raad, veel op het schrijven en
op de taalkunde hebt toegelegd, — en wekelijks les
genomen hebt, om met het koopmans-boekhouden be-
kend te worden. Vraag tevens of er nog andere kun-
digheden zijn, die u voor zijn kantoor meer geschikt
zouden kunnen maken.
12. Geef aan uwen onderwijzer schriftelijk kennis,
dat gij met uwe ouders overeengekomen zijt, om met
het einde des jaars de school te verlaten, en uwen vader
in zijn dagelijksch werk behulpzaam te zijn, omdat gij