Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
»7
/.iiiuig cii slijt tc handelen, cu meer tc tooncu, dat hij
anderen even lief heeft, als zich zeiven , — prijs te stel-
len op onderlinge liefde cn vrede, — en een vijand vau
alle onëcnighcid te zijn.
6. Meld aan Hein, dat gij nu weet, waarom in zijn
tuintje de planten minder goed groeijcn, dan in den
grootcn tuin zijner ouders, — dat dit komt, omdat hij
den grond niet jaarlijks omspit, de gewassen digt nevens
elkander plaatst, — en geene diepe paden maakt, om
het water tc doen wegzijgen. IJerigt hem, dat gij dit
hebt gelezen in een boekje, getiteld: de Weldadige Na-
tuur , en hem dat volgaarne wilt Iccaen, zoo hij
daarop prijs stelt.
7. Schrijf uwen speelgenoot, dat gij niet hij hem kunt
komen te spelen, dewijl gij uwen zieken broeder moet
oppassen, die zware koortsen heeft, en over wien gij
zeer ongerust zijt; — dat gij hoopt, hem tc zullen zien
herstellen, maar toch vreest, hem te moeten missen,
omdat de geneesheer weinig hoop schijnt te hebben, —
cn de ziekte van dag tot dag erger wordt.
8. Dcc dien speelmakker weten, hoe verheugd gij
zyt, omdat uw broeder volgens getuigenis van den arts
hel gevaar tc boven is, en zich reeds veel heter bevindt,
dan voor eenige dagen. Meld hom dat gij God reeds
vurig gedankt hebt voor het verhoeren uwer bede om
zijn herstel, — cn wensch hem toe, dat hij met zijne
familie voortdurend van ziekte verschoond moge blijven.
9. Berigt aan uwe tante den dood van uwen neef,
haren zoon, die bij u inwoonde, cn door eene beroerte
plolsclijk het loven heeft verloren, terwijl hij gisteren,
schijnbaar gezond, met u aan de etenstafel zat. Om
baar niet te erg te verschrikken en Ie zeer te ontstel-
len, moet gij eerst melden, hoe onzeker ons leven is,—
{*) Groningen F. b'olkers.