Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
gekozen hebt, in zijn vak opgeleid te worden. Üclnii*
hem uwen (hink voor zijn nuttig onderwijs en zijne be-
langstelling in uw geluk en genoegen. Meld hem, dat
gij, om het aangeleerde des te beter te bewaren, voor-
nemens zijt, nog eenige jaren do avond- en herhaling-
schooi te bezoeken, zoo lang de omstandigheden dit
gedoogen.
13. Meld uwen neef, dat gij met goed gevolg examen
afgelegd hebt om op de Fransche school toegelaten te
worden, welke hij onlangs heeft verlaten. Vraag hem
of hij ook genegen zou zijn, om sommige der daar ge-
bruikte boeken aan u te leenen, dewijl hij dat onlangs
aan uwe ouders aangeboden heeft, opdat zij geen noo-
delooze kosten zouden behoeven te maken. Ueloof hem,
dat gij zoo voorzigtig er mede zult handelen als mogelijk
is, om die ongeschonden terug te geven, — en voeg cr
bij, dat gij die gaarne binnen eene week zoudt ontvan-
gen, omdat de school-cursus met het begin der vol-
gende maand aanvangt.
14. Breng uwen twaalfjarigen speelgenoot onder het
oog, dat hij te onregtc klaagt, niet alles te mogen doen,
wat aan eenigen door hunne ouders wordt toegestaan.
Hij klaagt, dat hij nimmer langer dan één uur achtereen
mag spelen, terwijl anderen des zaturdags en woensdags
den halven dag daartoe mogen bezigen. Meld hem, hoe
gij daarover denkt, en of het een geluk is, zoo al te
groote vrijheid te genieten.
15«. A. is Ier school altijd zeer vlijtig; doch bij de
catechisatiën is hij steeds traag en onö|)merkzaam. IJij
schrijft daarover aan B., en geeft als redenen daarvoor
op, dat hij ter school zaken leert, die hem in het da-
gelijksch leven veel beter te pas komen, dan hetgeen
hij bij catechisatiën leert.
IS«». 1!. geeft hem te kennen, dat dit toch zeer ver-
keerd is, — dat wij hier op aarde niet allijd blijven.