Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
00
verklaarden mij den samenhang van de droevige gebeurtenis ,
welke ik mede had bijgewoond. De gestrande goelet was
door een valsch signaal in het verderf gestort geworden.
De roekelooze hand van een der snoodaards , wien iedere
schipbreuk gelegenheid tot roof en plundering geeft, had
de lantaarn aangestoken, die het vaartuig op een rotsrif
gelokt had. Terwijl Ventura dit berichtte, ging zijn oog
vlammend rond ; hij scheen de schuldigen te zoeken , die de
schandelijke daad op hun geweten hadden. Ik kon niet nalaten,
aan den man te denken , dien ik op het pad naar Boca
del Rio voor mij uit had zien rijden , en die zich op het
eerste noodsein in galop naar de kust had gewend.
„Gods vloek over die schurkachtige strandroovers ," riep
Ventura aan het slot van zijn bericht, „die bij iederen
noordenwind naar het strand komen, om de arme schipbreu-
kelingen of de aangespoelde lading te plunderen! Vloek
over den schoft, die ons hier tot stranden heeft gebracht,
om zijne duivelsche hebzucht te bevredigen !"
Onderwijl begon eene hevige spanning en beweging van
de lijn aan te duiden, dat de matrozen aan boord met
behulp daarvan hot land trachtten te bereiken. En werke-
lijk duurde het niet lang , of wij zagen het volk van het
wrak voor en na, beurtelings zwemmend en wadend, op
het strand aankomen. Hunne redding ging met zware in-
spanning en met nog grooter gevaar gepaard ; want daar
de vloed opkwam , rees de zee gedurig hooger, en ook de
storm nam nog in hevigheid toe. Ilet schip was een Ame-
rikaansche goelet en droeg eene rijke lading aan contrabande,
die nu denkelijk een buit van de golven of van de kustbe-
woners zou worden. Daar de lading naar Amerikaansch
gebruik voor eene, met hare waarde nagenoeg overeen-
komende som verzekerd was, verlangde de kapitein , zoo-
dra hij eerst vasten grond onder de voeten had , met groote
bedaardheid een nachtleger en een glas grog, zonder zich
verder om iets te bekommeren. De kustwachters beijverden