Boekgegevens
Titel: Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. IJkema, 1872 *
Groningen: Gebroeders Hoitsema
Opmerking: Bevat o.a. 'Mijne omzwervingen in Mexico' en 'Beelden uit Ceylon'
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-197
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204150
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Midden- en Zuid-Amerika
Trefwoord: Sri Lanka, Mexico, Reisbeschrijvingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ver over zee: merkwaardige tochten en ontmoetingen ter zee en te land
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
moetingen van den dag nog eens voor den geest brachten.
Den volgenden dag had ik gelegenheid, om den merk-
waardigen stam der Jarocho's , die onder de verschillende
bewoners van Mexico onbetwistbaar de meeste eigenaardig-
heden aanbiedt, van nabij te leeren kennen. Ik heb al
gezegd, dat men de bewoners der kust van Vera-Cruz met
dezen naam onderscheidt. Hunne Meeding wijkt geheel af
van die van al de overige landbewoners en heeft eenige
overeenkomst met de Andalusische dracht. Ook gelooft
men algemeen , dat zij van de Andalusische Heidens afstam-
men , en hunne zucht tot onafhankelijkheid, hunne inge-
nomenheid met bosschen en eenzame streken en hunne neiging
tot gruwzaamheid pleiten daarvoor. Die teugellooze zucht
tot onafhankelijkheid doet hen de stille en vredige levens-
wijze van den landman versmaden en aan het ongestadige
leven' des herders of paardenkoopers de voorkeur geven,
gelijk zij ook de reden is , waarom de degen bij al hunne
ontmoetingen eene hoofdrol speelt. De Jarocho zou liever
't noodwendigsto kleedingstuk, dan zijne rechte, scherpe
sabel ontberen, die hij , altijd zonder scheede , in den gordel
houdt en voor wie hij meer zorg draagt, dan voor zijn
eigen persoon. Bovendien ziet men deze sabel veel vaker
in zijne hand, dan aan zijne zijde. De nietigste beleediging,
de onbeduidendste weddingschap , de geringste twist dient
hem tot voorwendsel voor bloedige tooneelen, die soms
eene lange reeks van moorddadige ontmoetingen na zich
slepen, als eene der beide partijen , in plaats van zich met
het eerste bloed te vergenoegen , haren vijand een doodelijken
stoot heeft toegebracht. Enkele goede eigenschappen zijn
echter aan deze wilde menschen niet te betwisten. De Jarocho
is matig , eerlijk en gastvrij ; hij verfoeit den diefstal; hij
heeft zijn geboortegrond lief. Ver van alle hebzucht en
met weinig tevreden, woont hij in een vruchtbaar land ,
welks velden jaarlijks een driedubbelen oogst dragen, niet-
tegenstaande hij die slechts bezaait, zonder ze verder to