Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
Comoren (*) en ebbenboomen, die een voor de zon on-
doordringbaar gewelf vormen van omstreeks eene mijl
lang en welks verkwikkende koelte te meer afsteekt bij
den verzengenden gloed der Zandzee.
188. Natte dagen, die.... als rook ende parapluien
heen en weder voor hem voorbijgingen, om en weder
omdraaiden, als zoo vele tollen, zoo dra zij op het prop-
volle voetpad tegen elkander stootten, en eene kleine
draaikolk van onbehagelijke besprenkelingen nederwierpen;..
dit waren de dagen zijner beproeving.
189. De Islamiet, die een bezield schepsel afbeeld,
verbeeldt zich daarvan, voor den regterstoel des Prophe-
ten, zijne eigene ziel te moeten afstaan.
190. Als door een verheven denkbeeld getroffen,
stond de wéhil (huwelijksonderhandelaar) eensklaps stil,
sloeg zich voor het voorhoofd, en riep uit: „ Bij Mahomet,
thans heb ik uwe zaak!.. ." De brave echtgenoot maakte
er sedert vier jaren zijne broodwinning van, voornamelijk
ten dienste der Engelschen, die even als gij gedwongen
worden, zich naar het lands gebruik te schikken.
191. In de Fransche havenstad Bresl, was voor onge-
veer veertig jaren een man, slechts van eenen enkelen
getrouwen vriend vergezeld, in de daar zijnde handel-
wereld, plotseling opgetreden.
192. Weinigen zijn zoo ziek, dat hun hunne onge-
steldheid is aan te zien.
193. Ik vroeg deze en gene en vernam welhaast, dat
Lord P. zonderlinger wijze vermist werd.
194. De schrijver heeft zijnen arbeid, blijkens den
titel, voor beschaafde bijbellezers inzonderheid bestemd.
(*) De sycomort is een Boort van ahornboom.