Boekgegevens
Titel: Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Auteur: Bomhoff, Derk
Uitgave: Zutphen: A.E.C. van Someren, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 G 54
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204126
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
kende zinnebeelden op van hun bloedige en vernielende
beroep.
25.
De meesten van hun droegen de akelijkste gedenktee-
kens van de gevechten, in die zij gestreden hadden. Elk
deel huns ligchaams was met lidteekens bedekt; eenige
ontbrak een arm, andere een been, wiens plaats door
een houten ingenomen was. Gewoon zich daaglijksch aan
de grootste gevaren bloot te stellen, waren zij zoo ver-
trouwd met het gevaar geworden, dat zij geen vrees
meer können; maar even zoo vreemd waren hun steene
harten de gewaarwordingen van het medelijden en men-
schelijkheid, wanneer grimmigheid en vraak hun wilde
driften ontflamden. Zonder hoop, indien zij bezweeken,
bij hunne vijanden verschoning en grootmoedigheid te
vinden, viel het hen ook nimmer in, deze deugden aan
hun overwonnen vijanden uitteoeffenen.
Met geestdrift hingen zij aan de vrijheid, zonder dat
zij zelve een duidelijk begrip van den afgod hadden, die
zij aanbaden; en een onverzoenelijken haat tegen het catho-
licisme , tegen de inkwizietsie en de spaansche naam gloeide
in hunne borst. Als zinnebeelden van hun gezindheid om-
trent den katholijken godsdienst droegen zij aan de hoe-
den kleine zilvere halve manen met het omschrift: „ Lie-
ver Turks als Paaps."
26.
De aankomst in Holland van de Zeeuwen verdubbelde
de algemeene ijver. Het grootste deel der hollansche vaartui-
gen werdt met Zeelandsche bootslui, even zeer geoeffend
in het gebruik van het schietgeweer, dan in het wenden
der schepen, bemand, een zeer grooten voorraad van le-
vensmiddels voor de Leidenaars werd ingescheept; de