Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Best, P.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1884
32e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1664
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leerplannen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
GRONDBEGINSELEN DER AARDRIJKSKUNDE.
De Aardrijkskunde maakt ons bekend met alles wat men van de
aarde weet.
De beschrijving der aarde of geografie wordt verdeeld in wiskundige,
7iatimr1cimdige en staatkundige aardrijksbeschrijving.
De wiskundige aardrijksbeschrijving beschouwt de aarde in hare be-
trekking tot den sterrenhemel en maakt ons bekend met de cirkels , die
men zich om de aarde getrokken denkt.
De natuurkundige aardrijksbeschrijving beschouwt de aarde in haar
natuurlijken toestand; zij maakt ons bekend met de verschijnselen inden
dampkring, in de zee en oj) het land.
De staatkundige aardrijksbeschrijving bescliouwt de aarde, zoo als zij
verdeeld is in landen en staten; zij handelt over de volken, die haar be-
wonen, hunne regeeringsvormen, middelen van bestaan, enz.
wiskundige aardrijkskunde.
De aarde is eene planeet, dat is een donkere bol, die om de zon wen-
telt en van deze licht en warmte ontvangt.
De omtrek der aarde bedraagt 7200 uren of 40,000,000 meters.
De aarde heeft tweeërlei beweging: l«. om de zon in den tijd van een
jaar, die daarom jaarlijksche bewegiytg genoemd wordt en 2°. om haren
as in den tijd van vier en twintig uren, welke de oorzaak is van dag en
nacht, en daarom dageïijksche beweging heet. De uiteinden der as
heeten Tolen Er is een Noord- en een Zuidpool.
Aan de polen is de aarde eenigszins afgeplat.
De cirkels, welke men zich om de aarde getrokken deukt, worden
onderscheiden in groote en kleine cirkels. • •
Groote cirkels deelen de aarde in twee gelijke deelen. Zij zijn; de
Meridianen, de Evenaar of Linie en de Zonsweg. ■■ ■
Kleine cirkels deelen de aarde in twee ongelijke deeïen. Zij zijn : de
Noord- en de Zuid-Poolcirkel, de Kreeftskeerkring, '4e Steenbokskeer-
kring en de Paralellen. ^ , '
De Meridianen (middagcirkels) zijn cirkels, die door beide polen gaan;
elke meridiaan deelt de aarde in een Oostelijk- en een Westelijk halfrond.