Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Best, P.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1884
32e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1664
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204101
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leerplannen
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scanScanned page
P. J. DE KETSER,
EEN BLOEMKRANS.
Leesboek voor Scliool en Huisgezin.
Prachtuitgave, gebonden / 2.25,
Schooluitgave, ZESDE DRUK, herzien door M. J. KOENEN,
1884. 310 bladz. f 1.—.
Keuf uit Neêflaods Diclit en Ondicht
Dm NEGENTIENDE EEW.
VOOR MIDDELBAAR EN HOOGÊR ONDERWIJS.
bewerkt door
Dr. J. YAN VLOTEN,
496 biadz. ƒ1.90; in prachtb. verguld op snee /'2.90.
In Noord en Zuid 1881 n®. 1 leest men:
//Eene uitmuntende bloemlezing met inderdaad keurige stuk-
ken in proza eu poëzie met opgave van de voornaamste datums
en titels uit den werkkring der schrijvers en dichters, 't Is
eene aanwinst voor onze scholen/'
In de Wekker leest men:
/'De heer Van Vloten is op letterkundig gebied een alleszins
bevoegd keurmeester; iiij heeft dit in onderscheidene werken
reeds duidelijk en overtuigend getoond.
Ook het bovengemelde werk levert daartoe weder een schoon
bewijs. Werkelijk toch is het een keur die men hier ontvangt
en het werk verschaft reeds bij doorbladering een groot genot,
dat echter bij meer gezette kennismaking nog zeer toeneemt.
Wie op onderhoudende en echt degelijke wijze uit het Dicht
en Ondicht vau dat tijdperk veel goeds lezen wil, koope dit
boek, dat den kooper volstrekt niet teleurstellen zal.
Hoewel beknopt geeft de heer Van Vloten van iedereu
prozaschrijver en dichter nog *i geboortejaar enz. aan en tevena
ook wat door hen op letterkundig gebied geleverd is.
Deze keur is een uitnemend boek, dat ook op de Normaal-
scholen goed dienst doen kan."