Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
overbodig, daar de beteekenis der woorden of onder de thema of
in de lijsten is opgegeven; bij het doorloopen van de thema kan
men het ontbrekende gemakkelijk nanvullen. Enkele regels uit de
syntaxis zal men zeker wel vooraf dienen te bespreken, zoo men
verlangt, dat de leerlingen ze zelf toepassen. Men kan dat doen in
aansluiting bij de lectuur. Het is dus volstrekt niet noodig, dat men
van No. 1 af zin voor zin laat vertalen of dadelijk alle regels der
syntaxis laat toepassen, evenmin als de samenhangende stukken
terstond onder handen behoeven genomen te worden. Ik meen deze
opmerking niet achterwege te mogen laten, omdat ik anders vrees,
dat men met zwakke leerlingen of hen, die meer hun oogen dan hun
verstand plegen te gebruiken, niets dan teleurstelling zal ondervinden.
Het ligt voor de hand, dat ik bij het bewerken van deze thema-
boeken het beste op dit gebied niet heb veronachtzaamd. In de
boeken van Schenkl-Hensell , Seyffert-Bamberg , Kaegi e. a. vond
ik dikwijls juist, wat ik zocht.
Zonder de belangstelling en hulp van eenige collega's aan ons
gymnasium zou ik over menige oneffenheid zijn heengegleden. Ook
Dr. P. V. SoRMANiE, conrector te Maastricht, gaf vele juiste opmer-
kingen ten beste. Aan al deze beeren betuig ik daarvoor mijn har-
telijken dank. Om ruimte te winnen heb ik gebruik gemaakt van
enkele teekens, die hieronder verklaard worden. Ik heb van deze
teekens eerst in de 2e afdeeling geregeld gebruik gemaakt. In de
inhoudsopgave en boven de thema's vindt men de voornaamste werk-
woorden, die telkens worden behandeld. Eindelijk kan ik verklaren,
dat er met de wenschen en behoeften van velen rekening is geliou-
den. Allen gefallen ist schwer! Wie dus zinnen wenscht, die zich nauw
bij een of anderen griekschen schrijver aansluiten, kan hier te kust
en te keur gaan; houdt men van dichterlijk getint proza of eene
gedachte in losser kleed gestoken, ook daarvoor is gemakkelijk stof
te vinden. Op deze wijze meende ik 't best de zoo noodige afwisse-
ling te kunnen aanbrengen en tevens voor de praktijk het meeste
nut te stichten. Ook de Regels zijn, zoowel wat inhoud als vorm
betreft, zoodanig opgesteld, dat ze duidelijker dan het in eene gram-
matica kan geschieden, tot den leerling spreken en tot eene meer
uitvoerige behandeling op hoogere klassen als 't ware den weg banen.
Moge het blijken, dat de uren, die ik te midden van geheel
anderen en zeer uiteenloopenden arbeid, aan deze boeken besteedde,
niet verloren zijn, en de vriendelijke belangstelling van zoovele ambt-
genooten, die ik reeds dikwijls ondervond, zich thans weder hierin
openbaren, dat zij mij hunne op- en aanmerkingen niet onthouden:
qtd monet, quasi adiuvat.
groningen. ,1. \v. i!.