Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
L. S.
Het tweede deel der Oefeningen in de Grieksche vormleer, dat
binnen eenige weken door het derde deel (hoofdregels der syntaxis)
zal worden gevolgd, sluit zich — zooals eigenlijk van zelf spreekt —
bij het eerste deel van Dr. van Wageningen aan. Beide deelen
zijn echter zoo bewerkt, dat elk boek een geheel vormt en niet
door verwijzingen, woordenlijst, enz. van het vorige afhankelijk
is. Ik heb mij zooveel mogelijk gehouden aan de grammatica's van
de HH. v. d. Es, van Leeuwen en Mendes , Woltjer , Holzweissig-
Kreunen en in de syntaxis bovendien gebruik gemaakt van Dr. Sor-
manie's zeer bruikbaar boekje over de leer der tempora en modi.
Uitgaande van het beginsel, dat de grammatica in dienst is van de
lectuur en dat bij 't Grieksch de lectuur alléén op den voorgrond
staat, heb ik steeds rekening gehouden met de schrijvers, die ge-
woonlijk op onze gymnasia worden gelezen. Van grammaticale
rariteiten, van zeldzame vormen of regels, die voor de praktijk
weinig nut opleveren, lieb ik mij ver trachten te houden, zonder
een bekrompen exclusivisme te huldigen. Bij de verba op en de
onregelmatige verba heb ik mij er op toegelegd ook de voornaamste
composita tot hun recht te laten komen. Door eene systematische
behandeling en door duidelijke alphabetische lijsten der verba en
hunne composita, zal den leerling het aanleeren van dit belangrijk
gedeelte der grieksche vormleer vermoedelijk verlicht worden. Daar
het niet wenschelijk, ja zelfs onmogelijk is, bij eene niet al te opper-
vlakkige verklaring van griekscli proza in de 2e en 3e klasse alles tc
vermijden, wat men eerst op een lioogere klasse uitvoerig pleegt te
behandelen, heb ik, in annsluiting bij het eerste deel, door het ge-
lieele boek een aantal voorname regels uit de syntaxis gestrooid, van
welke men naar believen gebruik kan maken. De tijd, die in de 3e
klasse aan repetitie van het reeds geleerde en aan de verba op -fn
en de onregelm. verba wordt besteed, is m. i. ruim voldoende, als
men zich tot de hoofdzaken bepaalt en 't oog steeds gevestigd houdt
op de vormen, die werkelijk voorkomen. Hierover is door Kaegi
reeds alles gezegd. Mijn bock zal waarschijnlijk de meeste vruchten
afwerpen, als de docent, telkens in overeenstemming met de krachten
en behoeften zijner leerlingen, geschikte zinnen uitzoekt, deze eerst
met hen doorloopt en zich overtuigt, dat ook de minder begaafden,
zonder veel moeite en tijdverlies, hun taak kunnen afmaken.
Eene algemeene alphabetische woordenlijst was in mijn systeem