Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
14 —
noeg tegen de veelvuldige bekoringen, waaraan
de inensch van jongs af is blootgesteld. Het
is de wil van een eeuwig, regtvaardig Opper»
wezen , dien men bet kind moet leeren eerbie-
digen — een Wezen , hetwelk alles ziet —
alles weet — harten en nieren doorgrondt. —
Hetwelk eeuwige belooniogen voor de deugd-
samen, maar ook eeuwige straffen voor de o*
vertreders zijner gebodan besterad heeft. Men
moet het kind leeren handelen uit liefde je-
gens deszelfs hemelschen Vader, en deze lief-
de moet men door de voorstellingen van Gods
oneindige volmaaktheden — van Gods liefde
jegens ons menschen en de menschwording zijns
eenigen Zoons zoo blijkbaar aankweeken en
opwekken. — De afschuwelijkheid der zonde
moet zoo wel uit hare bittere gevolgen als nit
het lijden van den God-raensch worden aange-
toond enz»
Vergelijken wij nu het onderwijs in onze
dorps- en stadsscholen gegeven , (hetwelk , bij
gebrek aan eigene scholen , tot welker oprig-
ting al te vaak ons de vrijheid geweigerd
wordt, de Calhoiijke jeugd bijwoont), met deze
grondbeginselen, — dan valt aanstonds een'
ieder, die er mede bekend is , bet gehrekke-
lyke, gevaarlijke en ongeoorloofde van hetzelve
ia hat oog. — Trouwens in plaats van den