Boekgegevens
Titel: Zangoefeningen naar Daniël de Lange's zangschool: handleiding volgens de grondbeginselen van Galin-Paris-Chevé
Auteur: Groot, W.H. de
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1889-....
Opmerking: Tweede serie
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 01-1414-1416
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204016
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zangoefeningen naar Daniël de Lange's zangschool: handleiding volgens de grondbeginselen van Galin-Paris-Chevé
Vorige scanScanned page
De Chevé-methode wordt tegenwoordig, behalve in Frankrijk en Engeland, ook in
Duitschïand op vele plaatsen gevolgd. In laatstgenoemd land verschijnt een maand-
blad «Sangerwarte, Sprechsaal für Gesangdidaktik und Organ der Zifferis'en Deutsch-
fllands. Fr. Kondring in Stee.'e bij Essen».
«Haar in praktijk brengen is baar liefkrijgen» omdat hare resultaten zoo verrassend
zijn Alle leerlingen zingen van 't blad, en dat zonder voorzingen en zonder begelei-
ding van eenig instrument. '
Door haar wordt Let mogêlijk, dat kinderen van verschillende scholen zonder eenige
voorbereiding te zamen een zangstukje-ten gehoore brengen.
«In Engeland» schreef de heer Adema van Scbeltema, «heb ik kinderkoren van
«5000 kinderen zoo hooren zingen, dat zij duizenden hoorders beurtelings deden schreien
«van aandoening en lachen bij het deelen in de stemming van het luimig lied. Al
«die kinderen, kinderen uit den werkenden stand, meest van kostelooze scholen, kon-
eden naar de nieuwe methode van 't blad zingen.
«Zonder aan die voorwaarden te voldoen, werd niemand in het koor toegelaten, daar
azulk eene menigte nooit te zamen repeteeren en hierdoor gedrild en afgericht konde
«worden. De muziekkennis dier kinderen had tot vrucht, dat zij zonder eenig gezamen-
lijk repeteeren toch voortbracht één massa geluid, zoodat 5000 steramen als ééne
«stem, zoowel het hardste als het zachtste woord zoo duidelijk uitspraken, dat het -
«verstaanbaar werd, terwijl aan die verstaanbaarheid zulk eene juistheid van voor-
«dracht zich paarde, dat het eene, zich steeds eenparig bewegende stemgeluid het
«innerlijk gevoel der hoorders beheerschte met eene macht, die nu tranen, dan een
«lach te voorschijn riep.»
Waar de resultaten zoo zijn, spreekt de methode voor zich zelve. Moge de tijd spoe-
dig aanbreken, dat zij in alle Nederiandsche lagere scholen wordé gevolgd! Het zang-
onderwijs zal dan schoone vruchten opleveren.»
(De Wekker).
P. VAN NIFTERIK.
«Ten dienste der lagere school is door den heer Daniël De Lange- een handboekje
voor muziekonderwijs geschreven, getiteld De Zangschool (4 stukjes k 35 cent). Is
dit boekje voor den leerling of voor den onderwijzer? Dit vroegen we ons af. De prijs
is zoo matig, dat we het eerste dachten, maar de inhoud bracht ons tot eene andere
meening, \ ant hoe bevattelijk ook geschreven, betwijfelen we toch of wel een leerling
der lagere school uit een boekje de eerst niet gemakkelijke methode-Galin zal leeren.
Met de hulp van den onderwijzer echter gaat het zeker.»
(Rctterd. Nieuwsblad^»
«Dfi heer Daniël De Lange te Amstex'dam, zoo gunstig bekend op muzikaal gebied,
heeft bij den heer P. Noordhoff Ie Groningen, onder den titel «Zangschool» uitgegeven
een handboekje voor muziekonderwijs, toegepast op den zang, volgens de grondbegin-
selen der methode Galin-Paris-Chevé, bewerkt ten dienste der lagere school in Neder-
land. In een inleidend woord deelt de heer De Lange 't een en ander mee over het
muziek-onderwijs in de lagere school. Hij'geeft aan de door hem gevolgde methode
de voorkeur boven andere methodes van dien aard, omdat in deze alles rust op de
twee grondbeginselen: de kennis der toonladder, en de kennis van de juiste verhou-
ding der tonen onderling in accoorden. De boekjes'zien er netjes uit en kosten
slechts 35 ets.»
(Bet SchoolhladJ.
«Bij den uitgever Noordhoff te Groningen is verschenen Daniël De Lange's «Hand-
boekje voor den zang, volgens de methode Galin-Paris-Chevé».De uitvoering van het
werkje doet den uitgever eer aan, wat de methode zelf aangaat, die daarin gevolgd
is, zegt De Lange, dat hij daaraan boven andere de voorkeur geeft, en niemand zal
ontkennen, dat deze schrijver het recht heeft als autoriteit uitspraak te doen. Ook
in het Engelsch is eene dergelijke bewerking der methode-Chevé verschenen. De heer
C. S. Adama van Scheltema zorgde voor een aantal keurige kleine gedichtjes, waai*-
mede de in dit werkje voorkomende liederen thans verschijnen. Wij wenschen deze
proeve van een zangboekje voor het eerste onderwijs in de lagere school een gunstig
onthaal toe.»
(Het Vaderland).