Boekgegevens
Titel: De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Auteur: Grinwis, C.H.C.
Uitgave: Utrecht: Kemink en zoon, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. A t 10
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204013
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen, Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Natuurkunde, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
verig zijn het mij thans opgedragen ambt te aanvaar-
den wanneer ik niet wist dat ook U mijne komst
aangenaam is en niet overtuigd was dat ik op Uwe
voortdurende voorlichting en raad mag rekenen. —
Ja ik weet het hoe Gij als altijd mijn vaderlijken
vriend wilt blijven, mij wilt helpen en steunen waar
Gij kunt. Vergun mij dan U vvien ik mijn weten-
schappelijke vorming grootendeels verpligt ben voor al
wat Gij voor mij deedt thans openlijk en innig dank
te zeggen. Nooit zal ik vergeten wat Gij voor mij
geweest zijt. Vurig verlang ik ook hier in Uwen geest
voort te gaan en al is het met zoo veel zwakkere
krachten Uwe methode te volgen. Mogt ik de billijke
verwachtingen, die Gij in mij stelt niet beschamen!
Een woord tot U, Hooggeleerde büijs ballot, met
wien ik door mijne lessen in naauwer betrekking
komen zal. Dat het U aangenaam was mij tot ambt-
genoot te krijgen, is mij door daden herhaaldelijk
gebleken. Groot was toch de welwillendheid, waar-
mede Gij mijne wenschen omtrent het onderwijs, dat
ik hier geven zal ontvingt en daaraan voldeedt. Ont-
vang daarvoor mijn innigen dank. Wil mij als een
jeugdig vriend voorlichten, wanneer ik Lfwe hulp dik-
wijls behoeven zal; — sta mij toe uit Uwe rijke ken-
nis veel te leeren en wees verzekerd dat mijn grootste
verlangen is, in volkomen zamenstemming met U nut-
tig werkzaam te mogen zijn.
Zeer met de taak die mij hier wacht, met zoo
veel wat mij tegenlacht ingenomen, kostte het toch
veel mijne vroegere betrekking te verlaten en mij