Boekgegevens
Titel: De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Auteur: Grinwis, C.H.C.
Uitgave: Utrecht: Kemink en zoon, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. A t 10
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204013
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen, Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Natuurkunde, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
bedenk hoe ik hier, dank zij uwe roeping in de uit-
stekendste gelegenheid gesteld word de mathemati-
sche methode der physica krachtig te beoefenen en
mijne landgenooten hiertoe lust in te boezemen. Waar-
lijk aan liefde voor zulk een grootsch werk zal het
mij niet ontbreken. Doch te meer leeft dan ook de
overtuiging bij mij dat ik mij zeiven hooge eischen
stellen moet, dat, zal werkelijk aan dit groote doel
beantwoord worden, velerlei inspanning noodig is, vele
bezwaren overwonnen moeten worden. De prikkel tot
d^en strijd ontbreekt mij niet, vooral wanneer ik op
uwe gewigtige ondersteuning waar ik die dikwijls be-
hoeven zal rekenen mag en daarop meen ik te mogen
hopen. Meer dan één blijk uwer belangstelling mögt
ik reeds ontvangen, zoodat ik, er van doordrongen,
dat Gij veel voor onze Hoogeschool doen wilt, met
volle vertrouwen de toekomst te gemoet ga. Zeer
beveel ik mij voor Uwe magtige ondersteuning bij mijn
werk aan. Mogen Uwe zorgen voor de belangen der
Utrechtsche Hoogeschool met zegen worden bekroond
en Gij steeds met zelfvoldoening terugzien op hetgeen
door U in deze zoo gewigtige betrekking wordt tot
stand gebragt.
Hooggeleerde Heeren, Zeer geachte Ambtgenoo-
ten. Met groote bescheidenheid wend ik mij tot U, die,
uitmuntende door geleerdheid, ondervinding en ijver
sedert längeren of korteren tijd een taak vervult als
die, welke ik nu zal aanvaarden. Terwijl ik mij in
Uw aller welwillendheid dringend aanbeveel vraag
ik Uwe medewerking bij het gewigtige werk, dat