Boekgegevens
Titel: De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Auteur: Grinwis, C.H.C.
Uitgave: Utrecht: Kemink en zoon, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. A t 10
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204013
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen, Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Natuurkunde, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
door hare vormen en regels ontheft van eene opeen-
stapeling van gevolgtrekkingen, en zoo de meest inge-
wikkelde onderzoekingen tot een spoedig einde brengt.
Zoo zagen wij dan dat wiskunde en ervaring on-
afscheidelijk verbonden moeten zijn om ons tot eene
grondige kennis der natuurverschijnselen en hunne
oorzaken te brengen. — De vooruitgang van de eene
bevordert die van de andere. — Wederkeerig steu-
nen zij den een den ander en wijzen elkander den
weg waarop moet worden voortgegaan; en terwijl ons
verstand niet bij magte geweest zou zijn ten uitvoer
te brengen wat wij thans zonder groote moeite zien
tot stand komen, roemen wij den menschelijken geest,
die ons tot dat doel in de wiskunde een onschatbaar
en eenig hulpmiddel geschonken heeft.
Edel Grootaclitbare Ileeren Curatoren dezer Hooge-
school. Vergunt mij U openlijk mijn opregten dank
te betuigen voor het vertrouwen dat gij in mij gesteld
hebt. Weest verzekerd dat ik de krachten die God
mij schonk zal aanwenden om Uwe billijke verwach-
tingen niet te leur te stellen. Ik verliet eene aan-
zienlijke en gewigtige betrekking, waarin mij veel
goeds ten deel viel omdat ik mij bewust ben dat de
hoogsteervolle taak waartoe Gij mij geroepen hebt,
geheel overeenstemt met mijne meest geliefde studiën.
Met groote liefde en waarom zou ik het verzwijgen,
met moed aanvaard ik het werk waartoe gij mij ge-
roepen hebt. Groot is mijne vreugde wanneer ik