Boekgegevens
Titel: De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Auteur: Grinwis, C.H.C.
Uitgave: Utrecht: Kemink en zoon, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. A t 10
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204013
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen, Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Natuurkunde, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
op mathematisch gebied onberekenbare waarde heb-
ben. In menig onderdeel nit de leer van warmte,
electriciteit en licht vond hetzelfde bij herlialing plaats;
den Aviskundige werden steeds nieuwe problema's door
den physicus voorgelegd, de vooruitgang der wis-
kunde werd daardoor in zekeren zin bepaald en ge-
heel bijzondere takken dier wetenschappen kwamen
zoo tot hooge mate van ontwikkeling.
Doch ondanks de groote vlugt, die de wiskundige
analyse daardoor in de laatste jaren kreeg, laat nog
de wiskunde als hulpwetenschap der physica verba-
zend veel te wenschen over. Tal van questies kun-
nen door onze gebrekkige wiskundige kennis niet
worden opgelost, althans niet in eindigen vorm en
voor menig schijnbaar zeer eenvoudig physisch pro-
blema staan wij verlegen, daar wij al aanstonds op
eene niet oplosbare integraaluitdrukking of differen-
tiaalvergelijking stuiten, waardoor ons meestal de
mogelijkheid verder te gaan geheel wordt afgesneden.
Bovendien zijn bij de analytische questies zooals wij
reeds opmerkten toen wij over algemeene eindformu-
les en eindvergelijkingen spraken, onze vorderingen
in wiskunde verre beneden de eischen waaraan hier
moet worden voldaan; in de meeste gevallen niet in
staat die eindvergelijkingen te ontleden en daardoor
onvermogend ons van hunne physische beteekenis re-
kenschap te geven zooals dit behoort, zijn wij zoo in
het bezit van een kostbaar veelvermogend hulpwerk-
tuig van welks waarde wij wel bewust zijn , doch waar-
van ons het gebruik onbekend en dat daardoor zon-