Boekgegevens
Titel: De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Auteur: Grinwis, C.H.C.
Uitgave: Utrecht: Kemink en zoon, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. A t 10
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204013
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen, Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Natuurkunde, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
worden gedacht. Waar zij hiervoor in enkele harer
onderdeden vatbaar was en men dien weg, al was het
zeer aanvankelijk, insloeg bleven de vruchten niet ach-
ter. In de physica zelve treffen wij menig aan schei-
kunde verwant onderdeel aan, waaromtrent hetzelfde
geldt. Ook daar moet op tal van nieuwe waarnemin-
gen en metingen gewacht worden, alvorens men langs
wiskundigen weg verder kan gaan. Herinneren wij
ons echter met dankbaarheid de groote beteekenis die
de scheikunde voor de physica heeft waar zij ons in
de gelegenheid stelt de belangrijke wet van het be-
houd van arbeidsvermogen onder de meest verschil-
lende omstandigheden bevestigd te zien. — In haar
krijgen wij een magtigen steun, dikwijls een geheel
nieuw uitgangspunt voor verdere wiskundige behande-
ling waarvan de voordeden in zoo menig geval reeds
overtuigend gebleken zijn.
De overige natuurwetenschappen gaan wij stilzwij-
gend voorbij. Bij deze is of wegens het uitsluitend
stelselmatige en bespiegelende of wegens andere rede-
nen aan eene wiskundige behandeling niet te denken.
Niet onbelangrijk is de beteekenis, die de door
ons geschetste methode voor de toepassingen zoowel
der physica als der natuurwetenschappen in het alge-
meen heeft. Even als de wiskundige vorm de logi-
sche redenering gemakkelijker, scherper en zekerder
maakt, geldt zulks ook waar van de natuurverschijn-
selen partij moet worden getrokken. Wanneer een-
maal in wiskundigen vorm alle factoren scherp ge-
geven zijn die op een verschijnsel invloed uitoefenen