Boekgegevens
Titel: De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Auteur: Grinwis, C.H.C.
Uitgave: Utrecht: Kemink en zoon, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. A t 10
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204013
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen, Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Natuurkunde, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
aan de wiskundige methode gesteld. Terwijl men ten
doel heeft de gevonden natuurverschijnselen uit de
grondoorzaken te verklaren en men dus uit het reeds
gevondene tot een hoogeren oorsprong tracht op te
klimmen , heeft alleen eene mathematische behandeling
kans van slagen; zij toch verzekert ons weder eene
strenge volledige behandeling en doet ons een weg
bewandelen waarop feilen minder mogelijk wordt;
dezelfde redenen als straks pleiten dus ook hier voor
den wiskundigen weg maar thans zoo veel krachtiger,
nu wij met een zoo veel algerneener problema te doen
hebben. Wanneer wij op onze veel mindere geoefend-
heid letten in het afleiden van gevolgen door rede-
nering, waarbij zoo dikwijls wat bovengemelde punten
betreft gezondigd wordt en in onze wiskundige ont-
wikkeling als het ware eene verkorte logica zien, waarin
wij bovendien reeds veel grooter vorderingen gemaakt
hebben, dan mag het inderdaad ongerijmd heeten zoo
men in zulke gevallen nog aan een goeden uitslag
denkt wanneer de wiskunde ons niet ter hulpe komt.
Nog meer geldt zulks wanneer men bedenkt hoe het
wenschelijk wordt van hoogst eenvoudige begrippen
uit te gaan, die scherp gesteld , zelve tot wiskundige
behandeling aanleiding geven. De eenvoud en ge-
strengheid van het grondbeginsel is toch eene nood-
zakelijke voorwaarde als de natuur ons overal leert
hoe zij met weinig veel doet. Dat de wiskundige
behandeling terstond of althans zeer spoedig de ge-
breken eener onbepaalde hypothese aan het licht brengt
behoeft niet veel betoog, oppervlakkige aanwijzingen.