Boekgegevens
Titel: De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Auteur: Grinwis, C.H.C.
Uitgave: Utrecht: Kemink en zoon, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. A t 10
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204013
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen, Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Natuurkunde, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
met andere moeten worden gesteld, om zoo de ken-
nis die uitbreiding te geven, waarvoor zij door die
hulpmiddelen vatbaar is. Zullen wet en gevolgen
aan die ruime strekking voldoen zoo is vooral eene
scherpe definitie, d. w. z. eene zeer juiste bepaling
van hetgeen zij werkelijk uitdrukken, ten eenen male
onmisbaar. — In de eerste plaats geldt dit voor de
natuurwet zelve; de wiskundige vorm waarin zulk
een wet het eerst wordt uitgesproken, geeft in dit
opzigt al wat onze geest verlangen kan. — Een stren-
ger vorm dan de wiskundige formule wordt zeker
door woorden niet verkregen, zoodat voor een goed
begrip der natuurwet, zoo noodig omdat van dit be-
grip alles afhangt, al bereikt is wat werkelijk bereikt
worden kan. Niets belet aan de wet haren wiskundigen
vorm te ontnemen, haar in de taal van het dagelijksch
leven over te brengen en zoo meer algemeen bekend
te maken; die vervorming al heeft zij voor den on-
geoefende in wiskunde groote waarde zal haar noch
eenvoudiger, noch sierlijker maken, maar zij zal toch
in gestrengheid, in scherpte van bepaling niet behoe-
ven te verliezen; de wet in woorden zal dan even
streng bepaald zijn als de wet in formule, doch de
omstandigheid dat zij door wiskundige bewerking is
tot stand gekomen, geeft ons den waarborg eener
scherpe bepaling. Zonder die gestrengheid zou trou-
wens geen wet beteekenis hebben. Diezelfde wiskun-
dige vorm geeft verder het voordeel, het verschijnsel
waarop de wet betrekking heeft in tal en maat na te
gaan en zulks in zijn gansche uitgestrektheid te doen.