Boekgegevens
Titel: De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Auteur: Grinwis, C.H.C.
Uitgave: Utrecht: Kemink en zoon, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. A t 10
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204013
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen, Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Natuurkunde, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Vorige scan Volgende scanScanned page
vele resultaten der waanieiiiing staat zij verlegen en
van den anderen kant niet tevreden met het reeds
gevondene eischt zij nieuwe waarneming, nieuwe fei-
ten ter harer bevestiging.
Van groot belang is het op den weg te letten ,
die ons tot die meer grondige natuurkennis voert.
Hij komt in hoofdzaak hierop neer dat men door
deductie uit de feiten theoriën vormt of uit de waar-
nemingen omgekeerd tot de oorzaken terugkeert
om daaruit weder nieuwe feiten te verklaren. Hoofd-
zakelijk geschiedt zulks langs wiskundigen weg —
door mathesis en waarneming geraken wij met de
geheimen der natuur bekend; de vereeniging van
beiden is voor de ontwikkeling der natuurwetenschap
onmisbaar, op beiden moet gelet worden zal men zich
van die langzame vooruitgang onzer natuurkennis re-
kenschap geven.
Het komt mij doelmatig voor dit belangrijk on-
derwerp, al is het gedeeltelijk nader te ontwikkelen ,
door in deze mijne openingsrede meer bepaaldelijk te
spreken over de waarde der luiskunde voor de beocfe-
ninff der physica.
De methode is het voornaamste in iedere weten-
schap; die haar begrepen heeft is meester over de
wetenschap zelve en kan deze met regt zijn eigendom
noemen. Meer dan elders geldt deze bekende uit-
spraak bij de natuurwetenschappen; terwijl w^ij hier
voor een raadsel van verschijnselen staan is het drin-
gender dan ooit noodig den besten weg te kennen,