Boekgegevens
Titel: Leesboekje voor kinderen
Deel: 2e stukje Ingerigt naar de vierde en vijfde leestafel van den heer P.J. Prinsen
Auteur: Backer, H.G. de
Uitgave: Zalt-Bommel: Joh. Noman en zoon, 1857
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 354 : 11e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204010
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
TODRREDE TOÖR DEN ZEVENDEN DRUK.
Gelijk in de vorige druklfen (de eerste druk versdieen in
het jaar 1828 en de achtste in 1845) zoo heb \\i ook in dezen ^
de slotlslanken, als voorloopers tot de woorden zei ven, gebe-
zigd. Ik achtte deze herhaling voor de leerlingen zoo nuttig
als noodzakeiyk , deels om den ongelüken en ook meer on-
vatbaren trap, waarop niet zelden hunne vermogens staan,
en deels, om daardoor het meer moeijelijke voor (e komen
en het gemakkeiyke te bevorderen.
De hier en daar — ook in dezen zevenden druk — gemaakle
veranderingen en vermeerderingen , welke nogthans niet noe-
menswaardig z^n ; dewijl hel goed onthaal mü de deugdeiyk-
held dezer uitgave verzekert, zullen evenwel, mijn bedunkens,
niet minder bijdragen, om, zoowel de waarde en den bijval,
als den meer trapsgewijzen overgang tot bet lezen zclven en
lot m\^ne Leesoefeningen met plaatjes^ Ihans by den heer A.
VAN Loon te Tiel verkrijgbaar, te vermeerderen.
Wanneer ik, dóór dezen arbeid, dat doel gelrolTon heb en
die bewustheid erlangen mag, dan zal de wensch mijns har-
ten volkomen bevredigd en mijne moeite, in ledige oogcn-
blikken daaraan besteed, ruimschoots beloond zyn,
Zalt'Bommel, H. G. BACKER.
den 1. Junij, 1842.
VOORREDE VOOR DES ELFDEJi DRIK.
Niets pleit meer voor de doelmatigheid van dit leesboekje^
dan het gunstige debiet, hetwelk hetzelve ten deele raU. —
Die overtuiging biedt dezen druk — de voorgaande zag in
1833 het licht — geheel onveranderd aan,
15. Julü, 1857. H. G. BACKER.
Wy licbben aan het bepaalde, ondei* n, 6 cn c, van Abt, C der Wt-X
van 1037, voldaan, cn vinden ons rcgl van eigendom van dil <?,cilje
daardoor gewaarborgd.