Boekgegevens
Titel: Over de belangrijkheid, die het Nederlandsch onderwijzers-genootschap kan verkrijgen, voor de school, den staat en de kerk: redevoering ter opening der eerste algemeene vergadering van genoemd genootschap, den 31 mei 1844 te Groningen gehouden
Auteur: Hofstede de Groot, P.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1844
Opmerking: Overdr. uit: Nederlandsch tijdschrift voor onderwijs en opvoeding ; jrg. 1, 3e stuk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 14-2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203947
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Over de belangrijkheid, die het Nederlandsch onderwijzers-genootschap kan verkrijgen, voor de school, den staat en de kerk: redevoering ter opening der eerste algemeene vergadering van genoemd genootschap, den 31 mei 1844 te Groningen gehouden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ii
gnnt hij VPITO de nieesten boven die tül iiet Vaderland.
Door ééne iviinst of wetenschap ? Maar die vallen in het
bereiis. van slcclits weinigen. Door één Christendom''
Ja, maar de Christenen zijn grootendeels zoo geneigd
elk in hunne Gezindte de eenige waarheid te zien , dat
zij van het Cliristendom in de andere Kerkgenootschappen
weinig kennis nemen. Door ééne grondwet en alle andere
wetten, zegt gij misschien. Ja, maar wat helpen die
wetten op liet papier, indien de menschen in hun hart
er tegen verbitterd zijn ? Dit is de vraag , niet hoe de
Slaat goede weiten zal maken, maar handhaven, maar
doen opvolgen, maar het volk er gelukkig door maken.
Er blijft geen ander middel over dan het gemeenschap-
pelijk volksonderw ijs, dan dezelfde scholen voor de
geheele nalie , w aarin de kinderen gevoelen en onder-
vinden , dat, wat Imn ook in huis en kerk w orde ge-
zegd , om hen van hunne medeburgers afkeerig te ma-
ken, zij met hen, die op andere wijze God aanbidden,
één volk zijn, éénen God dienen, éénen Heiland liebben
of verwachten (want zelfs aan Gods kinderen van het
Oude Verbond kunnen die van het Nieuwe de broeder-
hand reiken), ééne onsterfelijkheid hopen, eeneiiei na-
tuur en geaardheid hebben , ééne vergelding zullen er-
langen. Alleen zoolang het Onderwijs in Nederland
is, en er niet is een slaafsch werktuig in handen van
volksleiders, die eene kerkelijke of staatkundige heer-
schappij door 't Onderwijs bedoelen te vestigen , maar
er vrij en zelfstandig is; — alleen zoolang kunnen
deze algemeen-nienschelijke en algemeen-Christelijke
gronddenkbeelden in de scholen worden ingeprent en '
hunne waarheid daar worden gezien en ondervonden, i
Wordt het Volksonderwijs een buit der partijen , dan is
Nederlands Slaat dadelijk zedelijk ontbonden, en zal
dezelve weldra ook sloffelijk uiteenvallen, als eene ge-
makkelijk te winnen prooi voor eiken vijand. Want
wantrouwen , haat, vijandschap , innige verdeeldheid
zullen van jongs af door de Staat- en Kcrkparlijcn in de