Boekgegevens
Titel: Over de belangrijkheid, die het Nederlandsch onderwijzers-genootschap kan verkrijgen, voor de school, den staat en de kerk: redevoering ter opening der eerste algemeene vergadering van genoemd genootschap, den 31 mei 1844 te Groningen gehouden
Auteur: Hofstede de Groot, P.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1844
Opmerking: Overdr. uit: Nederlandsch tijdschrift voor onderwijs en opvoeding ; jrg. 1, 3e stuk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 14-2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203947
Onderwerp: Onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van het onderwijs
Trefwoord: Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Over de belangrijkheid, die het Nederlandsch onderwijzers-genootschap kan verkrijgen, voor de school, den staat en de kerk: redevoering ter opening der eerste algemeene vergadering van genoemd genootschap, den 31 mei 1844 te Groningen gehouden
Vorige scan Volgende scanScanned page
wisseling en hieruit ontstaande verheldering van denk-
beelden over 't Onderwijs, de opwekking en aanmoedi-
ging door de ondervinding, dat men niet alleen staat,
maar met velen in éénen geest werkzaam is, zullen
heilzaam op de Schoolonderwijzers en Opzieners en daar-
door op het Onderwijs zelve werken. Zaehtkens zal er
verbeterd worden ; eene steeds voortgaande hervorming
zal plaats grijpen en eene omwenteling in ons School-
wezen , waarmede wij wel eens gedreigd werden, wor-
den voorgekomen ; vrijheid van Onderwijs in den waren
zin des woords er door bevorderd en overal ingevoerd
kunnen worden.
Schrikt niet, M. H, ! dat ik deze berucht gewordene
uitdrukking gebruik. Het is waar, zij wordt dikwijls
in eenen geheel anderen zin gehoord ; maar dan wordt
zij misbruikt. Die ons Onderwijs in de slavernij van
Kerkelijke en Staatkundige partijen willen brengen,
zeggen , dat zij vrijheid van Ondermjs willen , gelijk de
Fransclie Republikeinen ook eenmaal zeiden de vrijheid te
brengen , als zij de onafhankelijke volken door kanon en
bajonet aan zich onderwierpen. Vrijheid van Onderwijs is
niet, dat ons Onderwijs slaafs onderworpen wordt aan de
vele Kerkelijke Gezindten en Staatkundige partijen, die er
in Nederland bestaan of nog ontstaan kunnen. Vrijheid
van Onderwijs is even als vrijheid van godsdienst, van
wetenschap, van kunst, dat het Onderwijs zich onaf-
hankelijk en zelfstandig ontwikkele, als eene eigene
kracht, tot welzijn der menschheid noodig, evenzeer
als de godsdienst en althans als de wetenschap en de
kunst er toe noodig zijn. Tot die zelfstandigheid en
onafhankelijkheid kon het Onderwijs dusverre in Neder-
land niet komen. Onder de heilzame voogdij van de
Maatschappij : tol Nut van 'tAlgemeen opgegroeid, wordt
het nu door die Maatschappij volwassen gerekend en
genoegzaam aan zich zelf overgelaten. Door de Regering
in de zes eerste jaren dezer eeuw met kracht en wijsheid
beschermd zijnde, en van Ijaar dat meesterstuk van wet-