Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
de Voorzienigheid maakt ons alles gemakkelijk, wanneer
wij oveenkomstig Hare plannen handelen."
Ik kan eene inwendige huivering niet van mij we-
ren , wanneer ik bedenk, hoe vele jongelingen er onge-
lukkig worden, omdat zij tot studeren worden aangezet,
zonder er de regte roeping toe te hebben. Het is wel waar,
wat Niemeijer in het reeds genoemd werk over op-
voeding en onderwijs zegt: » In de geleerde wereld, even
als in den staat, staan slechts weinigen op den hoogsten
trap. Gene zoo wel als dezï beeft ook middelmatige
verstanden ter bereiking van velerlei oogmerken noodig,
en de verdiensten van den trouwen arbeidsman in de
lagere kringen , van den verzamelaar , van den be-
waarder , van den leermeester van eerstbeginnenden,
zijn, ofschoon minder schitterend, toch even zoo prijzens-
waardig , als die van den zelfdenker en den uitvinder,"
Wel zijn er in lateren tijd van wege de regering vele
en doelmatige maatregelen getroffen, om het studeren van
ongeschikten en onvatbaren , zoo al niet te verhinderen,
dan toch moeijelijker te maken: maar er hebben in dit
opzigt tocb nog altijd vele misbruiken plaats. i> Bij de
meeste ouders is bet," zoo als de edele van Heus-
de(*) zegt, «een geliefkoosd denkbeeld, dat hoedanig
ook hunne kinderen zijn mogen , zoo zij ze maar wel
opbrengen , en daartoe noch moeite, noch kosten spa-
(*) Brieven over den aard cn de strekking van hooger on-
derwijs , bl. 163.