Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
voel is niet vatbaar voor eenigen seboonen indruk , hun
wil is niet ontgloeid voor hetgeen goed en waar is.
Dikwijls brengen zij het zelfs met de grootste vlijt niet
eens zoo ver , dat zij slechts eenmaal de goedkeuring en
tevredenheid hunner meesters wegdragen ; zij leeren de
stille vreugde niet kennen , welke voor zoo vele ande-
ren uit bet bemerken van de dagelijksche vorderingen,
die zij maken , ontspringt; zij gelijken in hun doelloos
streven naar den ongelukkigen Tantalus of naar de
Danaïden ; zij happen naar de onbereikbare heerlijke
vrucht, zij scheppen in bodemlooze vaten. Vereenigen
zich met de onmagt van hunnen geest nog andere ge-
breken , traagheid of jeugdige ligtzinnigheid , of vallen
zij in handen van oploopende en strenge meesters , dan
wordt hun lot nog des te treuriger, hunne geestelijke ver-
minking nog volkomener. En evenwel zijn dergelijke
jongelieden gewoonlijk gezond en sterk naar ligchaam
en zouden in eene andere , hunne ligchaamskracht meer
inspannende , betrekking , zich tot deugdelijke, menschen
en goede burgers van den staat ontwikkeld hebben. —
Al deze ongelukkige gevolgen vloeijen uit dezelfde oor-
zaak voort: zulke betreurenswaardige jongelieden hebben
geene roeping tot studeren. Het is derhalve noodzake-
lijk , dat ik mij er eerst over verklare , wat het be-
teekent : roeping tot studeren te hebben. Want even als
zulk eene roeping reeds op zich zelve tot de vereischten
behoort, zonder welke het doel der school niet bereikt
kan worden, zoo kan men ook van hem, die baar
6*