Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
te wapenen; zij moeten voor n de trouwe leidsvrouwen
zijn, waarop uwe blikken met smachtend verlangen en
heilige liefde steeds gerigt zijn. — Bijna had ik met
deze weinige woorden: »Op, mijn Zoon! wapen u met
waarheid en deugd!" mijnen brief over het genoemde
onderwerp begonnen en ook tevens geëindigd. Maar de
welgemeende raadgevingen van een' liefhebbenden va-
der hebben voorzeker eene eigenaardige opwekkende kracht.
Daarbij herinnerde ik mij eene uitdrukking in een' uwer
laatste brieven, dat het u namelijk aangenaam zijn zou,
de algemeene regelen omtrent de vorming van den geest,
vooral met betrekking tot het doel der school, even zoo
bijeengevat te zien, als ik u onlangs de regelen voor
de ligchamelijke vorming en de bewaring der gezondheid
had opgegeven. Eindelijk zijn er misschien ook onder
uwe medescholieren, welke gij , door hun deze opmerkin-
gen mede te deelen, in een voor hen zoo gewiglig on-
derwerp van nut zijn kunt. Deze gedachten versterkten
op nieuw mijn besluit, den draad onzer briefwisseling we-
der op te vatten , eu juist over het onderhavige onderwerp
mijne denkbeelden wat breedvoeriger uit een te zetten,
dan misschien voor uwe eigene behoeften noodig is.
Beschouw derhalve de schoone regels van den dichter als
een motto voor hetgeen ik u, w^el niet in zulk een' be-
valligen vorm, maar zeker met dezelfde hartelijkheid,
met dezelfde liefderijke zorg voor uw wezenlijk heil, op
het hart wil drukken, liet moet u echter niet verwon-
deren, als ik hier en daarop eene gedachte mogt terug-
mrn