Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
hebben, op zulk eene wijze den kostbaren tijd van hun
schoolleven en de krachten hunner jeugd verkwist te heb-
ben. Heerscht er zulk een geest onder uwe medescholie-
ren, ó, onttrek u dan op elke mogelijke wijze aan hen;
een enkel edel vriend zal u den omgang met zulke be-
dorvene jongelieden rijkelijk vergoeden.
Tot de genoegens van het schoolleven breng ik , voor
welgezinde jongelingen , die , zoo als gij , ter verkrijging
van kennis en wetenschap genoodzaakt zijn eene vreem-
de plaats te bezoeken , ook nog de gelegenheden tol
vreugde en tot onschuldig vermaak , welke eene voort-
gezette gemeenschap met het ouderlijke huis oplevert. De
meeste scholieren zijn zoo gelukkig daar eenen kring van
beminde aanverwanten te bezitten. Even als het vader-
lijk huis, met hetgeen hetzelve omringt, cn de stille vreug-
de van het hnisselijk leven voor eiken jongen mensch, die,
het ouderlijk huis verlatende, de wereld binnentreedt, in
hel begin een voorwerp van het vurigst verlangen is ,
zoo zal hieruit naderhand, wanneer men reeds meer met de
nieuwe levensbetrekking verzoend is geworden , eene bron
van de aangenaamste herinneringen voortvloeijen. Want
het ouderlijk huis en de herinnering aan hetzelve zijn zeer
eigenaardig de grond en bodem, waarin bij gevoelige
menschen de teederste gewaarwordingen en gevoelens ont-
kiemen, waaruit menige liefelijke bloem des inwendigen
levens ontluikt. En gelijk de mensch over hel algemeen
met een heilig verlangen naar het eeuwig vaderhuis op-
zien, en hierin eenen sterken prikkel tot deugd en eene