Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
Ik heb reeds in mijn' laatsten brief van het onderling
verkeer der jongelingen op de schojen melding gemaakt, en
er eenige opmerkingen bijgevoegd over den invloed, dien
hetzelve zoowel als de meestal daaruit ontkiemende vriend-
schapsbanden , tusschen scholieren gelegd , op de weten-
schappelijke en zedelijke vorming hebben kan. Thans
over de genoegens van het schoolleven jsprekende, moet ik
nog eenmaal op dit onderwerp terugkomen. De mensch
is door de natuur tot gezelligheid bestemd, eu niemand
kan loochenen , dat uit de bevrediging van dezen trek tot
gezelligheid vele genoegens des levens voortvloeijen. Dit
zal ook bij die jongelingen het geval zijn, welke de
school tot een gemeenschappelijk doel onderling veree-
nigt, en des te meer naarmate bij het gezellig bijeen-
zijn juist dit doel voor oogen gehouden wordt. Zoo
zal hun omgang wezenlijk dienen tot aanmoediging en
opwekking, en eene bron der schoonste genoegens worden.
Maar komen studerende jongelingen slechts met het doel
bijeen om de nietigheden des levens, die de lediggang
om den tijd te dooden heeft uitgevonden, te huldigen,
zoo als speelgezelschappen, drinkgelagen enz., dan zijn zij
op een' zeer treurigen dwaalweg. Zulke den jeugdigen
geest ter nederdrukkende, ja, de jeugd geheel onwaardige
bezigheden zijn verre van het leven te veraangenamen:
men noemt ze uitspanningen , maar wee allen, die geene
betere, edeler uitspanningen kennen ; bitteren rouw zul-
len zij aanbrengen, en nog in latere jaren zal hare herin-
nering hen kwellen, die zich het treurig verwijt te maken