Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
nieuwden ijver , te ontv^'ikkelen ? Dit edel streven waar-
borgt ons niet alleen in zelfvoldoening de schoonste he-
looning, maar deszelfs glans verspreidt zich ook over
den geheelen levensloop en verhoogt, om zoo te zeggen,
de bekoorlijkheid van ons bestaan. En is het niet waar-
lijk zoo ? Is het niet eene daadzaak, dat de goede, vlijtige
scholier door allen, met wie hij meer of min in nadere
aanraking komt, geacht, bemind en voorgetrokken
wordt? Verschaft niet het bemerken, dat men dage-
lijks in kennis toeneemt, een genot, dat met geen ander
te vergelijken is? Is niet reeds de tevredenheid der
leermeesters eene bron van bevrediging en voldoening,
die alleen in staat is ons leven te vervrolijken en ons tot
altijd nieuwe inspanningen op het aangename veld van
waarheid en deugd aan te sporen? O, mijn waarde Zoon',
verlies de edele beweeggronden niet uit het oog, dien
opwekken om op de baan van ware wetenschappelijke ken-
nis moedig voorwaarts te treden : gij streeft naar het ver-
hevenste, dat men bedenken kan; gij zoekt datgene in u
aan te kweeken, wat alleen wezenlijke waarde schenkt.
En zou de vreugde, die uit znlk een edel pogen voort-
vloeit, ook niet de jaren uwer jeugd tot jaren van waar
genot en geluk maken? Ja , indien gij aan het doel, dat
gij op de school najaagt, getrouw blijft (en hieraan laat
mij uw brave inborst, uwe liefde voor de wetenschap-
pen , niet twijfelen), dan zult gij de waarheid van het-
geen ik zoo eveti zeide, weldra door eigene ondervin-
ding bevestigd zien.