Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
over het algemeen het leven op de scholen zoo rijk aan
genoegens plegen te maken. Wel heeft ieder leeftijd en
iedere betrekking zekere eigenaardigheden, waardoor
dezelve voor ons aangenaam en genoegelijk worden kan, en
voor den gemoedelijken mensch bloeijen wel overal bloe-
men en vruchten, al moet hij ze ook onder tranen pluk-
ken , maar de bron van ware levensvreugde eu levens-
genot vloeit toch het reinst en overvloedigst in de dagen
der jeugd. En onder de menigvuldige burgerlijke be-
trekkingen, waarin de ligchanielijke en geestelijke kracht
des jongelings zich pleegt te ontwikkelen, zal er wel
geene gevonden worden, welke zoo rijk is aan inwendige
prikkels ter veredeling van de geheele menschelijke na-
tuur ^ en die ook met zoo vele uitwendige aantrekke-
lijkheden voorzien is, als die van den studerenden jon-
geling. Mijne opmerkingen hieromtrent bepalen zich
evenwel hoofdzakelijk tot het schoolleven.
In de jeugd ontspringt in ruime mate de kracht des le-
vens, gelijk eene volle bron in het voorjaar, en zij verspreidt
over den geheelen handel en wandel van den welgezinden
jongeling eene bevalligheid, die in geen' anderen leeftijd
gevonden wordt. Niets schijnt den jongeling te moeijelijk;
zijn geest streeft vol verlangen naar de hoogste punten
des levens en der wijsheid, de geheele wereld ligt in on-
eindige bekoorlijkheid voor zijne blikken; even als zich
het in aangenamen morgendamp gehulde gebergte aan
het zinnelijk oog voordoet, zoo ook schijnt hem alles nog
zoo edel, zoo verheven, zoo schoon, zoo uitlokkend toe;