Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
allerlei vermoedens, wat mij toch die man, die bij alle
scholieren zoo algemeen gezien en geacht was , wel te zeg-
gen zou hebben, kwamen in mijne ziel op; evenwel was
het niet de angst van een kwaad geweten , die mij wakker
hield, want ik kon mij niet herinneren iets misdaan te
hebben. Echter zal ik den volgenden morgen wel zeer
bedeesd de kamer van den voortreffelijken man zijn bin-
nengetreden. Hij kwam "vriendelijk naar mij toe, vatte
mij bij de hand en verhaalde mij , dat hij , als een school-
vriend van mijul overleden vader, veel deel in mijn
treurig lot genomen en dadelijk besloten had zich mijner
aan te trekken en mij met raad en daad bij te staan. Hij
had mij echter, ten einde zijne weldaden aan geen'on-
waardige te verspillen, eerst op de proef willen stellen en
daarom aan zijnen neef verzocht, op mijne vlijt en mijn
gedrag naauwkeurig acht te geven: deze proef was nu
gunstig voor mij uitgevallen en ik zoude van nu af den
vrijen toegang tot zijne familie hebben. Daarenboven
sprak hij zoo innemend, zoo zacht en vaderlijk, dat ik
van dit oogenblik af een onbepaald vertrouwen in hem
kreeg. En hoe was het mij te moede, toen ik op mijne
kamer terug was; ik gevoelde mij opgetogen ! Dat mijne
stille vlijt erkend was geworden, gaf mij kracht moedig
in de toekomst te staren en vervulde mij met een opregt
verlangen om de goede meening, welke de brave man van
mij had opgevat, niet alleen te onderhouden, maar ook meer
en meer te bevestigen : de gedachte aan mijn' overleden
vader en het vuur , waarmede mijn leidsman van zijn'