Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
deze aangename voorportalen der geleerdheid, vrij van
de zorgen en moeiten des levens doorbrengen kunnen. Ik
word weder jong, waarde Zoon, als ik aan mijn verblijf
op de school te A. terugdenk. En toch was mij geens-
zins het schoonste lot ten deele gevallen , want kort voor
dat ik naar A. vertrok, had ik den steun mijns levens,
mijnen dierbaren vader, verloren en trad ik, in vele op-
zigten zonder raad cn hulp, zonder ondervinding, een
werkzaam leven binnen. Menig' droevigen avond bragt ik
weenend op mijne eenzame kamer door « maar weldra flik-
kerden mij in den nacht mijner droefheid vriendelijke ster-
reu tégen, en verzoenden mij langzamerhand met mijn
treurig lot. Zoo weiden de schooljaren voor mij een tijd
van zware beproeving, maar toch ook eene bron van de
aangenaamste vreugde. Voornamelijk zijn het eenige hel-
dere punten van mijn' schooltijd, die nu nog met hunne
aangename herinnering mijne ziel vervullen. Het zal u
zeker niet uuaaugenaam zijn , eenige trekken uit het doen
en lateu van uws vaders jongelingsjaren te Vernemen. —
Toen ik reeds eenige maanden in A. geweest was, (op de
school werd ik dadelijk in de derde klasse geplaatst, waar-
van de ouderwijzer een bloedverwant van onzen waardigen
rector was), kwam op een' avond de bediende van den
laatste iu mijne kamer en bragt mij de boodschap, dat ik
den volgenden morgen bij deu rector moest komen. Niet
weinig door deze onverwachte oproeping ven ast, beloofde
ik met eene bevende stem, op het bepaalde uur daar te
wezen ; maar ik kon bijna den geheelen nacht niet slapen,
5