Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
zicb over zijn gelaat verspreidt, wanneer hij zich die
voortreffelijken herinnert, waaraan hij, zoo als hij ge-
woon is zich uit te drukken, niet alleen een groot ge-
deelte zijner vorming, maar ook de ware veraangenaming
van zijn leven te danken heeft. — Maar zal de vriend-
schap voor ons zulk een kostbaar kleinood worden,
dan komt het vooral op eene gelukkige keuze vau
vrienden aan. Dit onderwerp houd ik echter voor te
gewigtig, om er naderhand nog niet eens weer op
terug te komen.
Zoo heb ik dan , waarde Zoon , in deze opmerkingen
over het gewigt der schooljaren en der schoolvorming,
stof tot velerlei overdenkingen mij voor den geest gebragt :
ik zou hier nog veel meer kunnen bijvoegen , zoo ik niet
vreesde op deze wijze al te lang over dezelfde stof te
spreken , en uwe opmerkzaamheid daardoor te vermoei-
jen. Want hier is juist het spreekwoord van toepassing:
n Pectus est quod disertum facit," al moge ik
ook slechts in zoover disertus schijnen, dat ik u zoo
gaarne reeds lang bekende waarheden , in hare hooge be-
langrijkheid voor uwe tegenwoordige betrekking, voor
oogen stel. Ik zal God echter vurig danken , indien
ik mijn doel bereikt heb, en u het gewigt der school-
jaren uit zulk een oogpunt en zoo indrukwekkend heb
voorgesteld , dat gij het voor uw' heiligsten pligt houdt,
•dezelve zoo naauwgezet mogelijk te besteden. Ten slotte
■wil ik u nog uit eene redevoering, welke de Engelsche
staatsman Robert Peel onlangs voor de studenten te