Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
uit den stillen huisselijken kring voor het eerst in het
gewoel der stad treedt en met smart het gemis van den
vertrouwelijken omgang der zijnen ontwaart, zich ge-
drongen gevoelt, om zich aan diegenen zijner makkers
aan te sluiten, die hem vriendelijk te gemoet ko-
men , en bij welke hij eene zekere zielsverwantschap
met zich zeiven meent te bespeuren. Een groot ge-
luk voor hem , zoo hij waarlijk vrienden vindt:
want een opregt vriend is een kostbare schat, een
kleinood , dat niet alleen oneindig veel tot de genoegens
des levens bijdraagt, maar ook eenen beslissenden in-
vloed op onze geheele vorming heeft, ßeeds de schrif-
ten der Ouden zijn vol van den lof der vriendschap.
Weldra zult gij de heerlijke opmerkingen, welke in
Cicero's werkje de Amicitia zijn opgesloten, leeren
kennen , en ik twijfel niet of de lezing er van zal u veel
genoegen verschaffen. Eu Jesus Sirach zegt: ,, Een
trouw vriend kan met geld noch goed betaald worden."
Vooral echter zijn de vriendschapsbanden tusschen bra-
ve jongelingen op de school en Akademie gelegd ten al-
len tijde eene rijke bron van wederkeerig onderrigt,
opwekking, vermaning en van de aangenaamste ge-
noegens geweest, en dikwijls is de op de scholen ge-
legde band der innigste vriendschap en toegenegenheid
eerst in een' hoogen ouderdom door den dood ver-
broken geworden. Gij weet immers , hoe gaarne de eer-
waardige grijsaard, onze buurman B . .. . nog van zijne
schoolvrienden spreekt, en welk een glans van genoegen