Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
woorden van zijnen meester in staat zijn te doen , die,
juist omdat hij als een toonbeeld van geleerdheid voor
de oogen zijns kweekelings daarstaat , het wantrou-
wen, dat deze in zijne eigene kracht heeft, niet geheel en
al wegnemen kan. De aanmoedigende en vertroostende
kracht van goede voorbeelden is ten allen tijde van veel
invloed geweest, en ik mag u , waarde Zoon , gelukkig
noemen , dat gij onder uwe medescholieren verscheidene
kunt optellen, die met het meeste regt verdienen , dat
gij ze ijverig nastreeft. Wel zal het, zoo als op geene
school, ook bij u niet aan slechte voorbeelden ontbreken ;
maar de goedgeaarde jongeling zal weldra uit den om-
gang met zijne medescholieren zoo veel ondervinding
opdoen , dat het hem gemakkelijk valt, het navolgens-
waardige van het verkeerde en slechte te onderscheiden ;
ja, hij zal zelfs het slechte voorbeeld tot zijn eigen voor-
deel leeren gebruiken, dewijl het hem niet zelden op
eene nadrukkelijke wijze toont, hoe hij zich niet moet
gedragen, om zich den lof van een' goed scholier
waardig te maken. Reeds Cicero zeide: „Fit, ne-
scio quomodo, ut magis in aliis cernamus,
qua in in nobiamet ipsis, si quid delinqui-
tur." — Het zamenleven op de scholen heeft ook meer-
malen daardoor eenen zeer heilzamen invloed op de gees-
telijke en zedelijke ontwikkeling uitgeoefend, dat het
de eerste aanleiding tot eene innige vriendschap tusschen
gelijkgezinde zielen werd. Het is namelijk zeer natuur-
lijk , dat de bedeesde, onervaren knaap, wanneer hij