Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
iederen jongeling , wien liet er om te doen is, zicli boven
bet alledaagscbe te verheffen en alle zijne krachten aan
het edelste doel des levens toe te wijden !
Eindelijk heb ik de schooljaren ook altijd voor zeer
gewigtig gehouden , voor zoo ver het te zamen verkee-
ren van vele jongelingen , die in denzelfdeu leeftijd naar
hetzelfde doel streven , niet dan een' voordeeligen in-
vloed op de vorming van verstand en hart hebben kan.
Want dit zamenleven verschaft den wcetgierigen knaap
niet alleen ontelbare gelegenheden , om ook zonder den
onmiddellijken invloed zijner leermeesters, door ge-
sprekken of wetenschappelijke oefeningen met zijne me-
descholieren , kundigheden te verzamelen en zijne kennis
te bevestigen , maar het verstrekt hem ook in het bij-
zonder tot aanmoediging door goede voorbeelden , welke
des te meer tot ijverige navolging opwekken , hoe dui-
delijker zij voor oogen stellen , welke vorderingen reeds
in de schooljaren, door trouw de aangebodene middelen
aan te wenden, in de ontwikkeling der geestkrach-
ten , gemaakt kunnen worden. Niet zelden toch ziet
men, dat een goedgeaard jongeling , ontevreden met zij-
ne vorderingen en mismoedig over zijn werk aan zij-
ne geschiktheid twijfelende, eene vriendelijke be-
moediging en eene welgemeende vermaning om zijne
studiën ijverig voort te zetten zeer van nooden heeft; de-
ze nu zal hem het voorbeeld van eenen medescholier , die,
van dezelfde jaren als hij , onvermoeid voorwaarts streeft ,
in veel ruimere mate verschaffen, dan de vriendelijkste