Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
I
58
dat deie voortreffelijke eigenschappen aan hare leerlin-
gen mededeelen ; en even als de school in het klein ons
een beeld voor oogen stelt, van hetgeen de staat in
het groot is , zoo mogen wij het vlijtig beoefenen der
schooldeugden als een' zekeren waarborg beschouwen,
dat hij , die als scholier zijne pligten met een' gepasten
ijver vervult, dezelve ook als toekomstig burger ver-
vullen zal. Hoe dikwijls toch is niet reeds het bedroe-
vende oordeel , dat een getrouw en braaf leermeester
over den ruwen , weerspanuigen , trageu eu onverbeter-
lijken scholier velde, in lateren tijd volkomen bewaar-
heid geworden ; maar hoe veel vaker heeft ook niet de
vlijtige , beschcidene en brave jongeling de schooce ver-
wachtingen , waarmede zijn miuneude leeraar hem de
wereld inzond, volkomen vervuld. En terwijl eindelijk
de school de noodzakelijkheid van alle maatschappelijke
deugden, zonder welke zij niet bestaan kan, daardoor
vooral aan hare kweekelingen zoekt .'n te prenten , dat
zij door onderrigt, door zedelijke vermaningen eu
waarschuwende wetten deze deugden steeds op het hoogste
doel des levens, op de zedelijke volmaking der mensche-
lijke natuur en op de gelijkvormigheid met God, tracht
van toepassing te maken , verkondigt zij tevens de hooge
waarheid en zoekt ze met vlammende letters in het hart
harer kweekelingen te griffelen , dat slechts de zedelijk
goede jongeling een braaf burger en een bruikbaar lid
der menschelijke maatschappij worden kan. O , hoe
belangrijk wordt ook in dit opzigt het schoolleven voor