Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
I
%
56
kend en uitgeoefend wordt? — Slechts van zulk eene
school, welke zich dit doel te bereiken voor oogen stelt,
kan meu met regt zeggen , dat zij eene werkplaats vau
den geest vau God is ; slechts van haar kan men de vor-
ming van brave, deugdzame en voor alle omstandig-
heden des levens bruikbare mannen verwachten ; slechts
zij komt na bij de schets, welke wijze mauueu van ou-
den en nieuwen tijd van de Gymnasiën, de oefenplaat-
sen van geest en ligchaam, gegeven hehben. — Indien
gij hetgeen ik in mijn' vorigen brief gezegd heb , nog
eens naauwkeurig overleest, zult gij opmerken , dat er
gedurende de schooljaren door het geven van onderwijs
wel reeds veel voor de zedelijke eu godsdienstige vor-
ming der jongelingen gedaan kan worden; maar de
school zelve moet hen ook in de gelegenheid stellen , om
hetgeen zij als braaf en goed hebben leeren kennen ,
in werking te brengen en in hun doeu en laten zigtbaar
te maken. Dit doel nu zoekt de school te bereiken door
het vaststellen van bepaalde regelen, naar welke ieder zijn
gedrag en handelwijze hebbe in te rigten, en door
steeds op de stipte nakoming derzelve een waakzaam oog
te vestigen. Op deze wijze wordt eene doelmatige school-
tucht het beste middel, om de jeugd aan eene getrouwe
vervulling van eene menigte der schoonste deugden te
gewennen , en alzoo de zedelijke vorming der scholie-
ren dagelijks te doen toenemen. De groote invloed,
dien zulk eene vroege gewoonte van steeds ziju' pligt
getrouw waar te nemen, op geheel hel volgend leven