Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
onderwijs niet op eens en op denzelfden tijd , maar slechts
bij opvolging iu den kring van haar onderwijs opneemt,
en daarbij in verschillende cui-sus verdeelt, waardoor het
haar mogelijk wordt den kweekeling , zonder hem boven
zijne krachten in te spannen, van het gemakkelijke
tot het meer raoeijelijke langzamerhand over te voeren.
Daarenboven zijn de meeste dezer wetenschappen gedesl-
telijk onderling verwant, eu het aanleeren der eene is
een steun en hulp voor het gemakkelijk begrijpen der
andere. Ten slotte mag ik tot uwen troost niet onop-
gemerkt laten, dat het, ten opzigte van bet gemak-
kelijk en grondig begrijpen van elk mogelijk onder-
werp, ook vooral daarop aankomt, dat het door een'
bekwamen en kundigen meester worde voorgedragen.
Daar gij nu het geluk hebt in alle uwe leermeesters man-
nen te kunnen vereeren , die hun vak grondig kennen en
zich met onverdeelden ijver aan het onderwijs wijden ,
zoo zult gij hierin een' nieuwen prikkel vinden om u
met moed en vertrouwen op de studie der wetenschap-
pen toe te leggen en niet moedeloos te worden bij het
zien van den omvang van hetgeen gij leeren moet.
Uit de kracht uwer leermeesters zal uwe kracht voedsel
en versterking ontvangen : hunne verstandige leiding zal
de moeijelijkheden, waarmede de beginselen van elke
zaak verbonden zijn , voor alle vlijtige en naar wijsheid
strevende jongelingen , zoo niet geheel, dan toch groo-
tendeels weten op te heffen.
Ik zal nu voortgaan, om verder met u over het ge-