Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
cn hart aan haar toewijden, den alles bezielenden geest
van God op: aan het onderzoek van hare wetten hebben
zich steeds de grootste geesten met innige liefde overgege-
ven, en tevens hierdoor de getuigenis afgelegd, dat slechts
op deze wijze de hoogste trap van godsdienstige en weten-
schappelijke vorming bereikt kan worden. Het raag echter
niet ono])gemerkl blijven, dat aan de jeugd op de latijn-
sche scholen en gymnasiën , zoo als die in ons vaderland
zijn ingerigt, geen opzettelijk onderwijs hierin kan gege-
ven worden ; evenwel trachte ieder jongeling door eigene
oefening, en door het lezen van nuttige boeken in ledige
oogenblikken , zich ten minste eenig denkbeeld van de
krachten en wetten der natuur te vormen ; aan de Akademie
zal hem de gelegenheid geschonken worden om deze weten-
schap naauwkeurig te beoefenen , ten einde in lateren leef-
tijd eens in staat te zijn de natuur in alle hare geheimen
na te sporen. Van veel belang is ook voor jongelingen dat
gedeelte van de natuurkunde , hetwelk den mensch leert
geen vreemdeling te blijven in zijne eigene woning ,
ik bedoel dat , hetwelk ons het belangrijkste van het
menschelijk ligchaam en van de krachten der ziel me-
dedeelt.
Ik bemerk reeds , waarde Zoon , dat ik , hetgeen ik
met u over het gewigt der schooljaren behandelen wil-
de , ook heden nog niet ten einde zal brengen. De lief-
de tot u dringt mij , dit voor uw volgend leven zoo be-
langrijk onderwerp zoo volledig mogelijk uiteen te zet-
ten , en zoo doen zich al schrijvende meer gezigtpunten
aan mij op. Vaarwel!
ïi^rr