Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
worden voor hetzelve een voortreffelijk middel, om de
verbeeldingskracht en het geheugen te oefenen , en van de
eene gebeurtenis tot de andere te leeren besluiten. Hoe
veel te meer moet dan niet alle kracht van den men-
schelijken geest aangewend worden , om zich te ver-
plaatsen op het onmetelijke gebied der wereldgeschiede-
nis , waarin het leven , zoo wel van enkele menschen als
van geheele volken , als een onafgebroken zamenhang van
oorzaken en gevolgen verschijnt, en welke op iedere
bladzijde de hooge waarheid verkondigt, dat slechts het
goede bestaan blijft, maar het kwaad vroeg of laat zich
zelf vernietigt. De geschiedenis is het schoonste beeld der
goddelijke voorzienigheid, zij is de spiegel waar ieder
mensch zijne eigene gedachten , de geheimste drijfveren
zijner handelingen in wedervindt, zij is de leermeesteres
der ware levenswijsheid. En alzoo houdt de geschiedenis
niet alleen bij voortduring het kenvermogen in alle deszelfs
deelen bezig, maar zij werkt ook aanhoudend op het gemoed
en op den wil. Door welk eene geestvervoering is het
hart eens edelen jongelings niet reeds dikwijls bezield
geworden , als de geschiedenis hem de i'oemvolle daden
zijner voorvaderen verkondigde; welk een' edelen wed-
ijver heeft niet reeds dikwijls het lezen van levensbe-
schrijvingen van beroemde mannen in gevoelvolle gemoe-
deren opgewekt, hoe zeer hunne kracht tot groote daden
gesterkt! — Ook de aardrijkskunde is een voortreffelijk
middel om den jeugdigen geest te vormen. Van waar
toch de dikwijls onwederstaanbare neiging des jongelings,