Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
en meer in het bezit geraakt van al datgeen wat tot
de spraak betrekking heeft, in die mate verhoogt zicb
ook geheel zijn geestelijk bestaan: even als omgekeerd
de onmondigheid (itifantia), bet zij men ze bij kinderen
of Lij volwassenen aantreft, in den regel tot onmondig-
heid van den geest mag doen besluiten." — In nog veel
boogeren graad echter wordt de kracht van den geest
door het aanieeren van vreemde talen ontwikkeld , vooral
van die beiden, welke de beschaafdste volken der Oud-
heid spraken en met welker studie de klassieke vorming
op het naauwst zamenbangt , de grieksche namelijk en
de lalijnsche taal. Het aanieeren van dezen vordert
geheel de kracht van den menschelijken geest; hier
dient alles, zelfs schijnbare kleinigheden, ter ontwikkeling,
en hoe grondiger de studie der oude talen beoefend
wordt, des te uitgebreider is het nut, dat er uit
voortvloeit. Zij houdt bet verstand, in de naauwere
beteekenis des woords, bezig, zij scherpt de oordeels-
kracht , zij oefent het geheugen, en zij maakt ons met
een' oneindigen rijkdom van begrippen en ideën be-
kend. Daarenboven beeft het lezen van die heerlijke
voorbeelden in elke wijze van voorstellen deu heilzaam-
sten invloed op den smaak of bet aesthetiscli gevoel, en
ons gevoel voor bet schoone en voortreffelijke wordt er
op eene eenvoudige , maar des te meer uitwerkende wijze
door gevoed. En eindelijk de verhevenheid der gedach-
ten , de geestdrift voor al wat goed is, en de schoo-
ne opoffering voor de deugd moet ons deze eerwaardi-