Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
Gij kunt u deze vraag voor Let grootste gedeelte zeker
reeds zelf beantwoorden, want gij kent immers de be-
zigheden, die u en uwen medescholieren zijn opgelegd;
maar daarom maak ik toch geene zvvarigheid, om u ook
hierover mijne gedachten mede te deelen, daar ik over-
tuigd ben, dat gij u bij het lezen hiervan vele zaken
veel duidelijker en naauwkeuriger zult kunnen voorstel-
len , dan het u tot nu toe mogelijk was.
In de eerste plaats oefent en vormt de school de krach-
ten van den geest door mededeeling van eenen rijken schat
van menigvuldige kundigheden. Men verdeelt dezelve zeer
gepast in taal- en wetenschappelijke kennis. Vooreerst
dan iets over de kennis en het aanleeren van talen.
Reeds het oefenen in de moedertaal is bij uitstek geschikt
om den geest te ontwikkelen. » De menschelijke spraak ,"
zegt een geacht schrijver (*), »is iets waarlijk goddelijks,
en het wondervolle dat wij dagelijks in haar opmerken,
doet ons reeds zien , dat zij zelve het grootste wonder is.
Zoodi-a een kind zijne gewaarwordingen in de spraak
kan openbaren, zijne eerste gedachten in woordeu kan
uitdrukken, en door dit middel net andere wezens van
zijne soort in wederkeerige gemeenschap treden kan, dan
ontstaat ook de oneindige afstand tusschen hem en de
redelooze en om die zelfde reden sprakelooze schej)ping.
Naar mate echter zijn spraakvermogen eene hoogere vol-
komenheid bereikt, eu naar mate de enkele mensch meer
A. H. Niemeijer, Grtmdsatze der Erzieh, und des Unterr.
Th. 3. s. sa.