Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
aanmerking kan komen , zoo is daarentegen het hoogere,
hetwelk door de voorschriften der rede bestuurd wordt,
de eenige bron van ware verdienste. Het werkt onaf-
gebroken op de vorming van onzen geheelen aanleg en
onze edelste vermogens, en brengt die handelwijze bij
ons te weeg , waarbij de voorschriften der rede steeds
over de zinnelijke driften en neigingen de overhand heb-
ben en in aanhoudenden strijd met dezelve de overwin-
ning behalen; dit nu is eigenlijk rfew^J. Gelukkig hij,
die reeds in zijne vroegste jeugd naar dit kleinood des
levens met alle kracht begint te streven !
Ik ben, waarde Zoon, in het uiteenzetten van de
krachten der ziel, vooral daarom een weinig breedvoerig
geweest, om u op de veelzijdige zorg opmerkzaam te
maken , die een jongeling heeft aan te wenden , indien
hij zijnen geest in allen deele goed ontwikkelen wil.
Nu is het wel waar , dat de ontwikkeling der zielskrach-
ten reeds vóór den eigenlijken schooltijd begint en ook
na dien tijd nimmer verzuimd mag worden, — want
zoo lang de menseh leeft, is hij verpligt aan zijne vol-
making te arbeiden , — maar de schooljaren zijn toch de
schoone tijd, welke vooral daartoe bestemd is, om het
geestelijke in den menscb op te wekken , te vormen en te
versterken , eu welken ieder jongeling juist daarom voor
zoo gewigtig houden en op den hoogsten prijs stellen
moet. Maar, vraagt gij misschien, hoe en door welke
middelen zoekt dan de school haar hoofddoel, de ont-
wikkeling van de krachten des geestes , te bereiken ?