Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
of ander voorwerp en van deszelfs betrekking op ons
is , zoo veel te levendiger is ook ons gevoel: de leven-
digheid van hetzelve hangt derhalve van de sterkte
onzer verbeeldingskracht af. Men verdeelt het gevoel
in ligchamelijk en geestelijk, voor zoo ver het namelijk
of uit indrukken op de krachten des ligchaams , of uit
die op de ziel voortspruit. Tot het gevoel van den geest
behoort onder anderen het aesthetiich gevoel oi Ae smaak,
dat is het welgevallen of de afkeer, dien men gevoelt voor
werken der schoone kunsten; het intellectueel gevoel of
de vreugde, die men gevoelt over de voortbrengselen
van ons kenvermogen ; het moreel gevoel of de aange-
name of onaangename indruk , dien wij ten opzigte van
de zedelijkheid onzer eigene handelingen of van die
van andere menschen ontvangen. Wordt het gevoel
zoo sterk, dat wij min of meer ons zeiven niet meer
bezitten, dan noemt men het aandoening: maar terwijl de
aandoeningen zich altijd alleen tot persoonlijk voor- of
nadeel bepalen, kan evenwel ook het gevoel voor het
ware, schoone en goede tot zulk eene hoogte stijgen ,
dat het even zeer tot handelen opwekt als de aandoe-
ningen ; met dat al blijft het van dezen toch altijd hierin
verschillen , dat het ons nooit verbijstert noch ons
het bewustzijn doet verliezen. Men noemt dit gevoel
dan geestdrift of geestvervoering ; het is een voortreffe-
lijk middel om den menscb tot groote werkzaamheid cn
krachtinspanning op te wekken: zonder geestdrift is
nooit iets groots op aarde tot stand gebragt.
3 *