Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
Men onderscheidt gewoonlijk, wanneer men van de
krachten der ziel spreekt, drie hoofdvermogens, te weten :
het verstand of het kenvermogen, het gevoel of het ge-
voelvermogen en den wil of het begeervermogen. Of-
schoon deze krachten in 's menschen geest een onafscheid-
baar geheel vormen en altijd te zamen werken , weshalve
zij dan ook steeds gemeenschappelijk moeten geoefend
worden, zoo worden zij toch in de zielkunde, om der-
zelver eigenschappen beter te onderscheiden, elk op zich
zelf beschouwd. Ik acht het noodig u over de krachten
der ziel en over derzelver bijzondere deelen nog iets
meer mede te deelen. Het kenvermogen, zoo even in
het algemeen verstand genoemd, verdeelt men in het
lagere of de zinnelijkheid , eu in het hoogere of het ver-
stand en de rede. De zinnelijkheid is dat vermogen der
ziel, waardoor zij van de voorwerpen , die zich van
buiten aan haar voordoen, indrukken ontvangen en ze
alzoo erkennen kan. Dit vermogen staan zekere werktuigen
des ligchaams ten dienste, welke door de zoogenaamde
vijf zintuigen nader bepaald zijn ; van de zintuigen strek-
ken sommige meer, anderen minder, tot erkennen,
maar onder alle schijnt het zintuig des gezigts het meest
van de buitenwereld aan de z'iel mede te deelen. Komt
nu een door de zintuigen opgenomen indruk in de ziel
tot bewustzijn, dan wordt hieruit een bepaald beeld
geboren , hetwelk men eene voorstelling noemt. Deze
door de indrukken der zintui[;en voortgebragte voor-
stellingen , moeten echter in de ziel met elkander