Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
mij Deu vorigen brief voorgeschreveue regelen , ter ontwik-
keling der ligcbaaraskracbten en ter bewariug der gezond-
heid , naauwkeurig in acht te nemen, en dat gij dit op
eene wijze hebt te kennen gegeven, die mij doet be-
sluiten , dat gij van het gewigt dezer voorschriften vol-
komen overtuigd zijt. Blijf dan dit edel voornemen
getrouw, en vorm u ook ten opzigte van uw ligchaam
tot een volmaakt man! Thans ga ik er met des te meer
genoegen toe over, om het gewigt der schooljaren ook
van eene andere zijde te beschouwen, in welk opzigt
zij, zoo geene grootere, dan toch even zoo groote be-
hartiging verdienen. Niet alleen hangt van een verstan-
dig gebruik der jeugd de ontwikkeling der ligchaams-
krachten af, ook voor het versterken en oefenen der
krachten onzer onsterfelijke ziel is die tijd van een veel-
zijdig nut, wanneer men de menschelijke natuur nader tot
volmaking brengen wil. En wie toch heeft er meer be-
lang bij , om zijne ziel tot de hoogst mogelijke geschiktheid
voor elke soort van nuttige werkzaamheid op te voeren,
dan de toekomstige geleerde, in wiens bezigheden alleen
het geestelijke den boventoon hebben moet, indien hij het
schoone doel, van namelijk de gelukkigmakende weldoener
zijner tijdgenooten te worden, bereiken wil? De geest alleen
maakt levendig, zijne werkzaamheid strekt zich uit in
het oneindige en is door geene ruimte noch tijd beperkt;
aan de stralen, die uit den geest van groote mannen
zijn uitgegaan, hebben zich reeds eeuwen mogen ver-
warmen.