Boekgegevens
Titel: Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Auteur: Alberti, Heinrich; Hoëvell, J.D. van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1841
C.M. van Bolhuis Hoitsema
Vrije vert. van: Das leben auf Schulen, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 D 59
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203939
Onderwerp: Onderwijs: schoolleven
Trefwoord: Gymnasia, Schoolleven, Studeren, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schoolleven, of Handleiding voor studerende jongelingen tot een doelmatig gebruik der schooljaren: voorgesteld in brieven van eenen vader aan zijnen het gymnasium bezoekenden zoon
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
regt; ja , men noemde zelfs , naar den naam dier oefe-
ningen , de plaatsen, waar de jeugd opgevoed en on-
derwezen werd, in het algemeen Gymnasien. Latere
tijdeu hebben dezen naam slechts toegepast op instellin-
gen , waar alleen de geest geoefend werd, en vergalen ,
helaas! de regelmatige vorming en ontwikkeling des lig-
chaams, terwijl zij zich er niet over bekommerden, of
dit werktuig der ziel bedierf en aan een' vroegen
dood werd prijs gegeven. Eerst in onze dagen is
men weder begonnen het groote nut der gymnastische
oefeningen bij de opvoeding der jeugd in te zien, en
op vele scholen in ons vaderland zijn dezelve, zoo
als gij bij ondervinding weet , reeds ingevoerd. Ik
houd de wederinstelling van zulke oefeningen, over-
al waar de inrigting der scholen zulks toelaat, voor
de gezamenlijke vaderlandsche jeugd voor zeer ge-
wigtig , en zal er daarom later nog eens op terug-
komen. Voor het tegenwoordige zij dit voldoende,
dat bij voorbeeld onder het wandelen door een zeker
kunstmatig gaan, loopen of springen, vervolgens door
oefening iu het werpen en dansen, en als men er gele-
genheid toe heeft, doorzwemmen, schaatsrijden, paard-
rijden, enz. reeds veel voor de ontwikkeling der ligchaams-
krachten gedaan kan worden. Het spreekt echter van
zelf, dat bij alle deze oefeningen de noodige voor-
zigtigheid dient te worden in acht genomen, en dat
men altijd, zullen zij wezenlijk tot versterking dienen, met
mate hierin te werk moet gaan ; dit nu, hoop ik, zal voor